Privacybeleid

Privacyverklaring Natuurpunt afdeling Westkust

In deze privacyverklaring willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Natuurpunt afdeling Westkust, houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat:

• wij in ieder geval uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
• wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit absoluut noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring nog vragen hierover hebt, of contact met ons wenst op te nemen, kan dat via het contactformulier op deze website.

 

Doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken

Uw persoonsgegevens worden door de vereniging verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten ingericht door Natuurpunt afdeling Westkust;
• het versturen van publicaties (lokale tijdschrift Parnassia) en uitnodigingen (per email);
• dringend mededelingen in verband met activiteiten die onze verenging aanbelangen;
• het beantwoorden van vragen die aan ons worden gesteld (via contactformulier);

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslaan:

• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mail
• Persoonlijke kenmerken : geslacht

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Wie heeft inzage in de gegevens

De inzage in de gegevens wordt zoveel als mogelijk beperkt:

• De secretaris ontvangt de gegevens van de leden van Natuurpunt vzw die wonen in het werkingsgebied van Natuurpunt afdeling Westkust, en controleert de adresetiketten die op basis van deze gegevens opgemaakt worden door de webmaster;
• De webmaster maakt van de gegevens ontvangen van de secretaris gebruik om adresetiketten op te maken;
• De bestuursleden die de adresetiketten manueel op de boekjes aanbrengen, hebben dus zicht op de gegevens, aangezien ze dat niet blind kunnen doen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
• het drukken en verspreiden van publicaties en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht worden en dit toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Natuurpunt Westkust bewaart persoonsgegevens voor de duur van het lidmaatschap van de vereniging voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Na het vervallen van het lidmaatschap worden uw gegevens nog maximaal 1 jaar bewaard.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• Alle personen die namens Natuurpunt afdeling Westkust van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Dit houdt wel in, dat u niet langer zal kunnen genieten van de voordelen verbonden aan het lidmaatschap van Natuurpunt afdeling Westkust

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wij zijn echter vrijwilligers en besteden heel wat van onze tijd aan de werking van deze vereniging. We kunnen niet uitsluiten dat er onbedoeld fouten worden gemaakt – we zijn tenslotte ook maar mensen – én vrijwilligers, wat betekent dat wij ook geen onbeperkte middelen en tijd hebben … en we dit allemaal kosteloos doen. We zouden het bijzonder appreciëren dat ingeval van fout, men niet onmiddellijk gerechtelijke stappen onderneemt.

 

Wijziging privacyverklaring

Natuurpunt afdeling Westkust kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

De laatste aanpassing gebeurde op 20 mei 2018.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com